• บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด
 • ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) ซึ่งเน้นที่โปรแกรม Web Application และระบบฐานข้อมูลบนออนไลน์ และให้บริการ Solution ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เนท ดังนี้
 • บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 • รับเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์และวางระบบสำหรับองค์กร
 • รับวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Web Application และเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบต่างๆ
 • รับออกแบบและพัฒนา Application บน Smartphone (iOS & Android)
 • รับจดทะเบียนโดเมนเนม
 • ให้บริการรับ Web Hosting และ วาง Co-Location
 • ให้บริการระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป


 • บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด ได้รับการไว้วางใจด้วยดีมาโดยตลอด ในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล อุทยานวิทยาศาสตร์ สสส. เป็นต้น


  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกและสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย